شماره‌های پیشین نشریه

مجوز مجله

با استناد به نامه شماره 15728 شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی حوزه های علمیه مورخ 1401/02/27 دو فصلنامه پژوهشنامه موعود از شماره یک به رتبه علمی-ترویجی ارتقا یافت.

بر اساس ماده واحده جلسه 625 مورخ 1387/03/21شورای عالی انقلاب فرهنگی، نشریات دارای امتیاز حوزوی اعتبار یکسان با مجلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارد.

شماره جاری: دوره 4، شماره 8، اسفند 1401 (پاییز و زمستان 1401) 

ابر واژگان

نشریات مرتبط