مجوز مجله

با استناد به نامه شماره 15728 شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی حوزه های علمیه مورخ 1401/02/27 دو فصلنامه پژوهشنامه موعود از شماره یک به رتبه علمی-ترویجی ارتقا یافت.

بر اساس ماده واحده جلسه 625 مورخ 1387/03/21شورای عالی انقلاب فرهنگی، نشریات دارای امتیاز حوزوی اعتبار یکسان با مجلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارد.

شماره جاری: دوره 5، شماره 9، شهریور 1402 (بهار و تابستان 1402) 

ابر واژگان

نشریات مرتبط