درباره نشریه

دو فصلنامه پژوهشنامه موعود زیر نظر پژوهشکده مهدویت و موعود‌گرایی انتظار پویا می‌باشد و به منظور تبیین، بسط، ارتقای سطح دانش و آگاهی، نقد و نظر، آشنایی با مفاهیم جدید در حوزه مهدویت و موعود‌گرایی تأسیس شده است. این دو فصلنامه تلاش دارد آخرین دستآوردهای علمی متخصصان و اندیشمندان معارف مهدویت و موعود‌گرایی را به مخاطبان خود عرضه کند. مقاله‌های دریافتی پس از گذراندن مراحل ارزیابی منتشر می‌شود و در اختیار علاقمندان مباحث مهدویت و موعود‌گرایی قرار می‌گیرد.