فرایند پذیرش مقالات

تذکرات:

  1. مقالات، از 15 صفحه (حدود 4500 کلمه) کم‌تر و 25 صفحه (حدود 7500 کلمه) بیش‌تر نباشد.
  2. مقالات ترجمه‌ای پذیرفته نمی‌شود.
  3. هر مقاله باید دارای موضوع مستقل باشد (مقالات مسلسل پذیرفته نمی‌شود).
  4. مقاله قبلا در هیچ جای دیگر نباید چاپ شده باشد (از ارسال هم زمان مقاله به مجله دیگر جداً خودداری شود).
  5. در صورت درخواست نویسنده، دفتر فصلنامه گواهی پذیرش مقاله را پس از چاپ در مجله صادر خواهد کرد.

— دیدگاه‌های ارائه شده در مقاله الزاماً دیدگاه فصلنامه نیست.

— فصلنامه در ویرایش مطالب (با حفظ مفهوم) آزاد است.

— مقالات ارسالی، بازگردانده نمی‌شود.