اصول اخلاقی انتشار مقاله

1. خواهشا مقاله را در یک زمان جهت ارزیابی برای چند مجله ارسال نفرمایید.

2. اسم نویسندگانی در مقاله بیاید که حقیقتا در نوشتن مقاله مؤثر بوده اند.