تحلیل و بررسی منصورهاشمی خراسانی و نقش آن در ایجاد شکاف در همبستگی ملی و اتحاد اسلامی

نویسندگان

1 پژوهشگر پژوهشکده مهدویت و موعودگرایی انتظار پویا

2 دانش‌پژوه سطح سه مرکز تخصصی مهدویت قم

چکیده

«اندیشه مهدویت» یکی از باور‌‌های مشترک میان مذاهب اسلامی است که تبیین صحیح آن و تکیه بر وجوه مشترک، تقویت کننده همبستگی ملی و وحدت اسلامی خواهد بود. جریان انحرافی «منصور‌‌هاشمی خراسانی» یکی از جریان‌‌های انحرافی مهدویت است که در عصر حاضر این آموزه انسجام و اتحاد آفرین را به عامل ضد وحدت و ضد همبستگی تبدیل و با طرح دعاوی گوناگون در همبستگی ملی و وحدت اسلامی شکاف ایجاد کرده است. از این‌رو در این پژوهش به شیوه توصیفی -تحلیلی و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه‌‌ای به بررسی و تحلیل نقش جریان انحرافی منصور‌‌هاشمی‌‌خراسانی در ایجاد شکاف در همبستگی ملی و اتحاد اسلامی پرداخته‌ایم. یافته‌‌های پژوهش حکایت از آن دارد که این جریان، با خوانشی انحرافی از مبانی اسلامی و طاغوتی خواندن حکومت‌‌های اسلامی با ایجاد چالش در ارزش‌‌ها، هنجار‌‌ها و نهادها، اعضای جامعه را به قانون‌‌گریزی و رویگردانی از نظام ترغیب و تشویق کرده و با دسته بندی اعضای جامعه به موافق و مخالف حکومت، اکثریت و اقلیت آن‌ها را رویاروی یکدیگر قرار داده است. همچنین، با نفوذ در میان خانواده‌‌ها و آموزش و پرورش به نشر افکار انحرافی خود پرداخته و موجب شکاف در همبستگی ملی و اتحاد اسلامی در جامعه ایران شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing and examining the deviant movement of Mansour Hāshemi Khorāsāni and its role in creating a gap in national solidarity and Islamic unity

نویسندگان [English]

  • Ḥujjat Ḥeydari Charātī 1
  • Mehrdād Nadarlū 2
1 Researcher at Mahdism and Messianism Research Institute of Entizar-e Pouyā
2 A student of level 3 (M.A) at Mahdism Specialized Center
چکیده [English]

Mahdism is one of the common beliefs amongst all Islamic sects, and its correct explanation and reliance on common factors will strength national solidarity and Islamic unity. These days, Mansour Hāshemi Khorāsani's deviant movement is one of the deviant currents in Mahdism, which has turned this cohesive doctrine into an anti-unity and anti-cooperation element, and caused damage in countrywide and Islamic harmony through proposing a number claims. Therefore, in this research, we analyze the position of the deviant movement of Mansour Hāshemi Khorāsani in growing a hole in national and Islamic unity, in a descriptive-analytical way and gathering information in a library method. The findings of this research says that this deviant trend, with a false analyzing from Islamic foundations and calling Islamic governments as tyranny authorities, and by making challenges in the values, norms and institutions, inspires and encourages the participants of the society to avoid the regulation and turn away from the system, and by categorizing the individuals of the society in the form of the majority and the minority and against each other. Also, by influencing families and education, he fosters his deviant ideas and brought about a gap in national harmony and Islamic unity in Iranian society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mahdism
  • deviant movement
  • MansouHāshemi Khorāsāni
  • national solidarity
  • Islamic unity