نقش آموزه مهدویت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده

دانش آموخته سطح4 حوزه علمیه قم و مهدویت گرایش سیاسی و اجتماعی مرکز تخصصی مهدویت قم

چکیده

آموزه مهدویت" یکی از مباحث بنیادین و اساسی در اسلام است که از متن آن، کنش های عمیق انسانی و اسلامی استخراج می شود. با تحقق انقلاب اسلامی ایران که بر مکتب تشیع پایه ریزی شده، جای این سؤال وجود دارد که آموزه بنیادین مهدویت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارای چه جایگاه و نقشی است. سیاست خارجی در جمهوری اسلامی ایران، دارای قواعدی است که با توجه به قوانین بین المللی از مبانی ناب اسلامی، به ویژه "آموزه مهدویت" بهره گرفته شده است. در این مقاله که به صورت توصیفی-تحلیلی تدوین شده است، نقش آموزه مهدویت در سیاست گذاری های خارجی و بین المللی مانند نفی سلطه جویی و سلطه پذیری و دفاع از مستضعفان و امثال این مبانی با توجه به مبانی اندیشگی آن، یعنی آیات قرآن، اندیشه رهبران و قانون اساسی، تبیین خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Mahdism Doctrine in the Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

  • Hussein Ali Jabbārī
Graduate student of level 4 at the seminary of Qom and Mahdism Specialized Center in Socio-political branch
چکیده [English]

The “doctrine of Mahdism” is one of the fundamental and basic discussions in 
Islam from which deep humane and Islamic acts can be derived. With the 
realization of the Islamic Revolution which is based on the Shiite school, there 
is this question that what the role and position of the fundamental doctrine of 
Mahdism is in the Islamic Republic’s foreign policy. The foreign policy in 
Islamic Republic of Iran has rules that have benefitted from the pure Islamic 
principles specially the Mahdism Doctrine considering the international laws. 
In this descriptive-analytic article, the roles of Mahdism doctrine will be 
explained in foreign and international policy such as the rejection of hegemony 
and domination and the defense of the weak and the like with regard to its 
intellectual principles, i.e. the Qur'anic verses, the thought of its leader and the 
constitution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • doctrine of Mahdism
  • foreign policy
  • the Qur’an’s verses
  • Islamic Republic of Iran
  • constitution