تأملی بر نظریه فراگیری اسلام در جامعه عصر ظهور

نویسنده

دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

چکیده

مقاله پیش رو، به تبیین و تحلیل گسترش اسلام در جامعه جهانی زمان امام زمان7 و نفی دین های دیگر، نظیر مسیحیت، یهودیت و زردشت می پردازد. برای اثبات این مدعا، به دلایل مختلفی از آیات و روایات تمسک شده است ؛ مثلاً قرآن در چند آیه به نزول حضرت عیسی7 و مسلمان شدن همه اهل کتاب و نیز غلبه ظاهری و منطقی اسلام بر ادیان دیگر و تسلیم شدن پیروان همه ادیان در برابر دین حق که اسلام باشد، تأکید می کند. حضرات معصوم: نیز در روایات گوناگونی به اثبات این موضوع پرداخته و با نفی تشتت در ادیان به وحدت عقیدتی و دینی در حکومت جهانی امام مهدی7 نوید داده اند. علاوه بر آیات و روایات متعددی که توجیه کننده گسترش اسلام در فرجام تاریخ می باشند؛ دلایل دیگری نظیر رشد یافتگی عقلی و معرفتی مردم در عصر ظهور، رسالت ویژه امام زمان در برخورد با مخالفان و به سر آمدن احکام جزیه و تقیه در عصر ظهور؛ همگی گویای وحدت عقیدتی و دینی در دوران ظهور امام مهدی عج می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Reflection on the Theory of Comprehensiveness of Islam in the Society of Appearance Era

نویسنده [English]

  • Hussein Elahinezhad
society of the time of Appearance, Imam Mahdi (A>S) the spread of Islam, Christianity, Judaism, tribute, prevarication
چکیده [English]

The following article explores and analyzes the spread of Islam in the global 
society at the time of Imam of the Time (A.S) and the rejection of other 
religions, such as Christianity, Judaism, and Zoroastrianism. To prove this 
claim, various reasons mentioned in the verses and traditions have been 
resorted to; for example, the Qur’an emphasizes the revelation of Jesus Christ 
and the conversion of all people of the book2
, as well as the apparent and 
logical predominance of Islam over other religions, and the submission of 
other religions to the true religion of Islam3
. The infallible Imams (A.S) have 
also proven this issue in various traditions and have promised the unity of 
religion and belief in Imam Mahdi (A.S)’s global government by rejecting 
division in the religions. In addition to several verses and traditions, which 
justify the spread of Islam at the end of history, there are other reasons such as 
the intellectual and epistemic growth of people at the Appearance era, the 
special mission of Imam of the Time (A.S) in dealing with the opposition and 
the expiration of the rules of tribute and prevarication at the time of 
Appearance; all of them suggest the unity of religions and beliefs during the 
period of Imam Mahdi’s Appearance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • society of the time of Appearance
  • Imam Mahdi (A>S) the spread of Islam
  • Christianity
  • Judaism
  • tribute
  • prevarication