بررسی جایگاه و نقش محمد بن همام اسکافی در نهاد وکالت

نویسندگان

1 پژوهشگر پژوهشکده مهدویت و موعود گرایی انتظار پویا

2 استاد حوزه علمیه قم و پژوهشگر مهدویت

چکیده

برخی از عالمان دوران غیبت صغرا، در کنار انتقال معارف اهل بیت؟عهم؟ در قالب بیان روایات و آثار گذشتگان، در «نهاد وکالت» نقش آفرینی می‌کردند، که از زمره آنان می‌توان از محمد بن همام اسکافی نام برد.
 این نوشتار با روش توصیفی – تحلیلی، در صدد واکاوی جایگاه و نقش محمد بن همام در نهاد وکالت است.
این جستار با بررسی و کاوش در منابع حدیثی و تاریخی، اثبات می‌‌کند که محمد بن همام از اعضای نهاد وکالت در دوره وکلای دوم وسوم بوده و مدتی سرپرستی نهاد وکالت را نیز برعهده داشته است. همچنین در این نوشتار با بررسی نقش وی در نهاد وکالت، اشاره خواهد شد که وی در تثبیت وکالت محمد بن عثمان و حسین بن روح و در مقابله با مدعیان دروغین و وکیلان منحرف، خصوصاً شلمغانی نقش بسزایی داشته است و از راهبرد تقیه برای پنهان داشتن نام ومکان امام دوازدهم؟ع؟ بهره ‌برده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Examination Around the Position and Role of Muhammad Ibn Homam Eskafi in the So-called Foundation for Delegation

نویسندگان [English]

  • Muhammad Mahdi Samsami 1
  • Javad jafari 2
1 Researcher at the Research Center of Mahdism and Messianism of Intizsr Pooya
2 Higher levels of Islamic Seminary (hawzah).
چکیده [English]

Some scholars at the Minor Occultation era, in addition to transmitting the teachings of the People of the Household in the form of narrations and works of the past people, also played the role of advocate in the so-called foundation for delegation; among them, we can mention Muhammad Ibn Homam Eskafi.
This paper, with a descriptive-analytic method, intends to investigate the position and role of Muhammad ibn Homam in the so-called foundation for delegation.
This study, by investigating and searching the historical and hadith sources, proves that Muhammad ibn Homam was one of the members of the so-called foundation for delegation during the second and third lawyer period and was in charge of the so-called foundation for delegation for short time. Moreover, by investigating his role in the so-called foundation for delegation, we mention that he had played a significant role in consolidating the delegation of Muhammad ibn Othman and Hussain ibn Noah, and in confronting the false claimants and devious attorneys, especially Shalmaghani, and has used the strategy of prevarication to conceal the name and the location of the Twelfth Imam

کلیدواژه‌ها [English]

  • Minor Occultation
  • the so-called foundation for delegation
  • Muhammad ibn Homam Skafi
  • Muhammd ibn Othman
  • Hussain ibn Noah. Shalmaghani