نقش باورداشت مهدویت در شکل‌‌گیری انقلاب اسلامی ایران

نویسنده

دانش پژوه سطح 4 مهدویت گرایش سیاسی – اجتماعی

چکیده

پژوهش پیش‌‌رو به بازتاب باورداشت مهدویت در شکل‌‌گیری انقلاب اسلامی ایران می‌پردازد. مفروض این پژوهش آن است که انقلاب اسلامی تحت تأثیر اندیشه مهدویت بوده و نمونه بارز انقلاب‌‌هایی است که مبتنی بر بعد موعودگرایی و انتظار، رخ داده است؛ به ویژه با رویکرد و قرائتی که از سال ۱۳۴۲ش، توسط امام خمینی؟رح؟ از مهدویت ارائه شد. این باورداشت رسماً به عنوان عاملی قوی و محرکی بزرگ در عرصه سیاسی و انقلابی مردم ایران نمودار گشت. روش تحقیق در این مسئله توصیفی – تحلیلی و بر پایه مطالعات جامعه‌‌شناسی استوار است. یافته‌‌های این مقاله در چهار حوزه به شرح ذیل دسته‌‌بندی می‌‌شود: باورداشت مهدویت در مرحله نخست، بر حوزه بینشی و تغییر در جهان‌‌بینی مردم ایران، تأثیرگذار بود و بعد از ایجاد جهان‌‌بینی، در حوزه ارزش‌ها مفید بوده و در واقع ایجاد ارزش‌های مهدوی در راستای انقلاب نمود یافت. باورداشت مهدویت در حوزه هنجارهای رفتاری هم بر انقلاب تأثیر گذاشت یعنی مقوله مهدویت، ارزش‌هایی ایجاد کرد که در محتوا و ماهیت انقلاب اثر گذاشت و در نهایت در حوزه نمادها و سمبل‌‌های مهدوی، برای تسریع در امر انقلاب ایران ظهور و بروز پیدا کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Reflection of Mahdism in the Formation of Islamic Revolution of Iran

نویسنده [English]

  • Mohsen Shariati
Researcher at the Research Center of Mahdism and Messianism of Intizar Pooya, Student of Level 4 of Mahdism, Political-Social Branch
چکیده [English]

The current paper reflects on the belief of Mahdism in the formation of the Islamic Revolution of Iran. It is assumed that the Islamic Revolution was influenced by the idea of Mahdism and is a prominent example of the revolutions that have taken place with attention to the messianic and awaiting aspect, especially with the approach and the reading presented by Imam Khomeini about Mahdism since 1342 (Solar Year). This belief officially appeared in the political and revolutionary arena of the Iranian people as a powerful and major driving force. The research method in this regard is a descriptive-analytic one and is based on the sociological studies. The findings of this paper are categorized into four areas. The belief of Mahdism in the first place has influenced the area of perception and change in the world-view of the people, and after establishing a world-view, it is beneficial in the realm of values and in fact, it has created Mahdavi values in line with the revolution. Mahdism belief has had an impact on the Revolution in the realm of behavioral norms, that is, Mahdism created values which affected the Revolution in line with it and finally, in the realm of symbols and Mahdism symbols, it has emerged to accelerate the Iranian Revolution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mahdism
  • Revolution of Iran
  • view point
  • value
  • norm
  • symbol