تحلیل و بررسی تمایز مبانی انسان‌شناختی آینده‌پژوهی اسلامی و غربی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

2 دانش‌پژوه حوزه علمیه و دانشجوی دکتری مدرسی معارف دانشگاه تهران

چکیده

در میان موضوعات علوم انسانی، انسان‌‌شناسی از جهاتی ام‌‌المسائل محسوب می‌شود. از سویی با توجه به رشد چشم‌‌گیر آینده‌‌پژوهی و اهمیت بحث مهدویت و ظهور در دین اسلام، پرداختن به مبانی انسان‌‌شناختی آینده‌‌پژوهی کار بسیار ضروری و مهم است. هدف این تحقیق، بررسی وجوه تمایز میان مبانی انسان‌‌شناختی آینده‌‌پژوهی اسلامی با مبانی انسان‌‌شناختی آینده‌‌پژوهی غربی است. روش تحقیق آن، کتابخانه‌ای و با رویکرد توصیفی-تحلیلی بوده و به صورت علمی نگاشته شده است. آینده‌‌پژوهی اسلامی با محوریت نگاه توحیدی، ناظر به امر ظهور و مهدویت است و برخلاف نگاه غرب به انسان، آینده و فرجام بشریت را روشن می‌داند و دین نقش پررنگی در آینده انسان و جهان دارد. مهم‌ترین تمایز مبانی انسان‌شناختی در آینده‌‌پژوهی دین و غربی عبارتند از: انسان خدامحور به جای اومانیسم، انسان ابدی به جای انسان مادی و اعتقاد به امت واحد به جای ملی‌گرایی است و تحقق تئوری آینده‌‌پژوهی دینی ارائه شده، از قطعیت و حتمیت برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing and examining the distinctive aspects of the anthropological principles in the Islamic and Western futurology

نویسندگان [English]

  • Rahīm Kargar 1
  • Muhammad Hāshim Wazirzadeh 2
1 Associate professor of the Islamic Sciences and Culture Institute
2 Student at Qom seminary; PhD student of the Instructive Islamic Sciences at Tehran University
چکیده [English]

In some respects, among the humanities’ topics, “Anthropology” is considered as the most important issue. Considering the significant growth of futurology and the importance of Mahdism and the Appearance in Islam, it is very necessary and important to pay attention to the anthropological foundations of futurology. This paper aims to investigate the differences between the anthropological principles of Islamic and Western futurology. The research methodology used in this essay is Library-based method with a descriptive-analytic approach. The Islamic futurology, based on the Monotheistic view, is aimed at the Mahdism and the advent of Imam Mahdi, and contrary to the Western viewpoint, the future and destiny of humanity is clear, and the religion has a significant role in the future of man and the world. The most important differences between anthropological principles in the Islamic futurism and western futurism are as follows: God-oriented man instead of Humanism, the Eternal man instead of material man, and to believe in one world nation instead of nationalism; and the presented theory of “Islamic Futurology” will actualize inevitably.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Western futurology
  • Islamic futurology
  • Mahdism
  • humanism
  • pluralism
  • secularism
  • nationalism