بازاندیشی انتقادی روایات تفسیری مهدویت

نویسندگان

1 سطح 4 حوزه علمیه قم؛ دکتری فقه و حقوق خصوصی

2 کارشناسی ارشد رشته تربیت اخلاقی، سطح3 حوزه علمیه قم

چکیده

ظهور منجی بشر، از موضوعات مهمی است که در قالب معارف قرآنی در گنجینه روایی شیعه وارد شده است. روایات معصومان بیان‌‌گر معارف مهدوی در قرآن، بیشتر در سطح تأویل مبیّن باطن قرآن کریم هستند. این روایات به دلیل ساختار و ظرفیت تأویل، بیش از سایر روایات در معرض آسیبب بوده‌اند. از سویی دیگر بخش بزرگی از معارف مهدویت و روایات معصومان در قالب تأویل آیات قرآنی بیان شده است؛ ازاین‌‌رو بازشناسی و شاخصه‌‌شناسی این دسته از روایات، اهمیت ویژه‌‌ای دارد. این پژوهه با روش توصیفی-تحلیلی به واکاوی این روایات می‌‌پردازد و شاخصه‌‌ها و ویژگی‌هایی را بازشناسی می‌‌کند که در گرایش به یک حدیث یا بروز تردید در آن، مؤثر است. نتایج تحقیق، گویای این مطلب است که روایات تأویلی که به بیان مصادیق روشن آیات الهی می‌‌پردازد، مایه اطمینان خاطر بوده و کمتر مورد دستبرد قرار گرفته است و روایاتی دیگر به لحاظ محتوای آسیب‌‌زا یا ضعف‌‌های مضاعف سندی در پرتگاه رد و انکار قرار دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical rethinking of exegetical Hadiths of Mahdism

نویسندگان [English]

  • Muhammad Ali Fallāh Aliābād 1
  • Mahdi Yāvari 2
1 Graduate student of level 4 at the seminary of Qom; PhD in Jurisprudence (Fiqh) and Private Law
2 M.A in Moral training; Graduate student of level 3 at the seminary of Qom
چکیده [English]

The advent of mankind’s savior is one of the important issues reflected in the form of Quranic teachings in Shiite narrative sources. These narrations of the Infallibles (the Prophet and twelve Imams of Shia), mostly, express the Mahdavi teachings of the Holy Qur'an at the level of interpretation of non-manifest meaning of the Qur'an. Due to the interpretation of dipper layer of the verses, these narrations have been more vulnerable than other Hadiths. On the other hand, a large number of the teachings of Mahdism and the relevant narrations have been expressed in the form of esoteric interpretation of Quranic verses; Therefore, to recognizing and characterize this group of narrations is of special importance. Using a descriptive-analytical method, the present research analyzes these type of narrations for the recognition of the features and characteristics that are effective to entrust a Hadith or to put doubts in it. The results of the research show that the interpretive narrations that express clear examples of divine verses reassure us; and other narrations, in terms of injurious content or double weakness of the documentation, would be disallowed. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • inner meaning
  • interpretive narrations
  • Mahdism
  • knowing characteristics