ویژگی‌های منتظران بر اساس مکتب شهید قاسم سلیمانی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران

2 دانش آموخته سطح سه رشته فقه و اصول-کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

3 سطح سه رشته کلام اسلامی

چکیده

این مقاله در صدد واکاوی اوصاف و ویژگی‌های انسان‎های منتظر در مکتب شهید قاسم سلیمانی است. روش جمع‌آوری داده‌ها، کتابخانه‌ای و روش پردازش در متن توصیفی- تحلیلی است. با بررسی اجمالی ویژگی‌های یاران حضرت مهدیQ در روایات؛ مواردی همچون ایمان قوی، شجاعت، ساده‌زیستی، محبت به مستضعفان و سختگیری بر کافران، تهذیب نفس و اصلاح فردی، معرفت به امام زمانQ، تمسک به ریسمان ولایت اهل بیتD، انتظار فرج و احساس حضور در برابر امام به دست می‌آید. این ویژگی‌ها در تمام ابعاد زندگی با برکت سردار شهید قاسم سلیمانی به‎وضوح دیده می‌شود. یافته‌های مقاله حاکی از آن است که سردار سلیمانی، نماد منتظر شجاعی است که در عصر ما می‌تواند الگوی مناسبی برای همه، به‏خصوص جوانانی باشد که دوست دارند صفات منتظر واقعی را ببینند. حتی اگر بخواهند الگویی از منتظر واقعی را برای ادامه زندگی خود در نظر بگیرند، به زندگی سردار سلیمانی، توجه کنند و همانند ایشان در مسیر آمادگی خود و جامعه برای ظهور امام زمانQ در جهات درونی و بیرونی بکوشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The characteristics of those who await Imam Mahdi based on Martyr Qāsim Soleimani’s school of thought

نویسندگان [English]

  • Morteza ˈ Abdī Chāri 1
  • Faṭimah Ardeshīri 2
  • Sayyidah Maryam Qāsemyān 3
1 Ph.D. in Qur'an and Hadith Sciences of the Islamic Sciences and Culture Institute
2 Graduate student of level 3 of Fiqh and Uṣūl; 9794. M.A in Jurisprudence (Fiqh) and the principles of Islamic law
3 Graduate student of level 3 in Islamic Theology
چکیده [English]

The present article, by the descriptive-analytical method and using library resources, attempts to analyze the features and characteristics of the expectant people in the school of thought of martyr Qāsim Soleimani. With a brief review of the characteristics of the companions of Imam Mahdi in Hadiths, will be obtained some items such as strong faith, courage, simplicity, love for the oppressed and strictness with oppressors, self-purification and personal reform, proper knowledge about the Imam of the Time, holding firmly to the rope of the Ahl al-Bayt (pbut), Awating the deliverance, and the feeling of being in the presence of the Imam. These characteristics can be clearly seen in all aspects of the life martyr Soleimani. According to this article, Genaral Soleimani is a symbol of a brave Awaiting individual, who in our era can be a good exemplar for everyone, especially young people who like to know the qualities of a real expectant one. Even if they want to consider a model of real expectant one in their lives, it would be better to pay attention to martyr Soleimani’s life, and try to prepare themselves and their society for
the appearance of Imam Mahdi (pbuh), both internally and externally aspects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • appearance
  • Awaiting
  • faith
  • courage
  • Soleimani school of thought