بررسی فقه الحدیثی روایت سدیر صیرفی از امام صادق در مورد شباهت غیبت امام مهدی با غیبت حضرت یوسف

نویسنده

پژوهشگر پژوهشکده مهدویت و موعودگرایی انتظار پویا

چکیده

در منابع روایی شیعه، روایات متعددی یافت می‌شوند که اثبات و تبیین موضوع غیبت امام مهدیQ را از راه یادآوری دوران غیبت پیامبران و حجت‌های پیشین، مورد توجه قرار داده‌اند. این قبیل روایات، موجب تسهیل در فهم ماهیت موضوع غیبت مهدوی می‌شوند و هرگونه استبعادی در پذیرش آن را برطرف می‌کنند. روایت «سدیر صیرفی» از امام صادقG از جمله این روایات است که کلینی آن را در «باب فی الغیبه» الکافی ذکر کرده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه‌ای به اعتبارسنجی سند و ذکر منابع روایی حدیث سدیر می‌پردازد و با بررسی واژگان و عبارت‌های به‌کار‌رفته در آن، در صدد ارائه تصویر روشنی از میزان اعتبار و مضمون آن حدیث، در تبیین ماهیت غیبت امام مهدیQ است.
یادآوری پیشینه غیبت حجت‌های الاهی، اثبات و رفع استبعاد پذیرش غیبت امام مهدیQ و بیان جایگاه تدبیر و اذن خداوند در آغاز و انجام موضوع غیبت مهدوی، مهم‌ترین مسائل مذکور در این روایت است. برای تبیین هرچه بیش‌تر مفاد حدیث، رهیافت‌های معرفتی آن، در انتهای نوشتار ذکر می‌شوند.‌‌‌‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A review based on the analytical depth understanding of the Hadith of Imam al-Ṣādiq transmitted by Sudayr Ṣiyrafi about the similarity between the occultation of Imam Mahdi and the unknownness of Prophet Joseph

نویسنده [English]

  • Sayyid Ahmad Mousavi
Researcher at the Research Center of Messianism and Mahdism of Entezare Pooya
چکیده [English]

In Shiˈite narrative sources, there are many Hadiths that have paid attention in support and explanation of the issue of Imam Mahdi’s occultation through reminding the era of the Prophets and divine men’s occultation. Such narrations make it easier to understand the real concept of Imam Mahdi’s occultation and rectify any improbability in accepting it. The narration of Sudayr al-Ṣiyrafi is one of these narrations, which is mentioned by Kulayni in the chapter “al-Ghaybah” of his book al-Kāfi. The present research, by the descriptive-analytical method and using library resources, attempts to gauge the validity of the Hadith, and to examine the words and phrases used in it, in order to provide a clear picture of the authenticity of that Hadith in explaining the essence of Imam Mahdi’s disappearance.
The most important issues mentioned in this narration is to remind the background of the occultation of divine men, and to provide and eliminate the improbability of the acceptance of Imam Mahdi’s occultation, and to state the key role of God’s planning and permission in the initiation and completion of the issue of the Imam’s occultation. Also in order to explain as much as possible the contents of the Hadith, its epistemological approaches are mentioned at the end of the article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sudayr al-Ṣiyrafi
  • narrative sources
  • the analytic deep comprehension of Hadith
  • Mahdavi occultation
  • the resemblance between Imam Mahdi and prophet Joseph