وظایف زنان در زمینه سازی ظهور با تأکید بر اندیشه آیت‌الله صافی گلپایگانی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق دانشگاه قرآن و حدیث، قم

چکیده

«غیبت» به دو قسم غیبت کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم می‌شود. در این عصر، مردم با مقوله انتظار به وصف منتظران نایل می‌شوند. در غیبت بلندمدت که به «غیبت کبرا» مشهور است، مباحث مختلفی نظیر شاخص‌های منتظران، جایگاه منتظران، نقش منتظران، کارکرد منتظران و وظایف منتظران مطرح است که در این‌جا تنها به بحث وظایف منتظران پرداخته می‌شود. وظایف منتظران از نظر جنسیت به دو قسم وظایف جامعه مردان و وظایف جامعه زنان تقسیم می‌شود که در این نوشتار تنها وظایف زنان منتظر عنوان می‌گردد. اصل وظایف از نظر تنوعی، سه قسم است: وظایف مخصوص مردان، وظایف مخصوص زنان و وظایف مشترک میان مردان و زنان منتظر که در این پژوهش تنها به دو گزینه اخیر، یعنی وظایف مشترک و وظایف مخصوص زنان پرداخته می‌شود. وظایف زنان منتظر در مقام عمل با دو شیوه «خوداندیشی» و «دیگر اندیشی»، اجرایی و عملیاتی می‌شود. در شیوه خوداندیشی، ابتدا زنان منتظر به خودسازی و اصلاحات فردی با رویکرد ایمانی، اخلاقی، عقیدتی، فرهنگی و... مبادرت می‌ورزند و در شیوه دیگراندیشی و اصلاحات اجتماعی با رویکرد دیگر سازی در قالب تربیت نسل منتظر، تشویق مردان به حضور در صحنه، آموزش محبت و عشق ورزی به امام زمان به مردان، رعایت حجاب و عفاف و مواردی از این ‌گونه اقدام می‌شود. بی‌شک با توجه به این‌که نیمی از جمعیت منتظران را جامعه زنان منتظر تشکیل می‌دهند، ضروری است بحث زنان منتظر و وظایفی که این گروه در دوران غیبت کبرا دارند، به تفصیل با رویکرد توصیفی و تحلیلی به بحث و بررسی گذاشته شود و از آن‌جا که طرح بحث باید دارای انسجام ساختاری و نظم معرفتی باشد، قالب و چارچوب این بحث با محوریت اندیشه آیت‌الله صافی گلپایگانی در خصوص وظایف زنان در زمینه‌سازی ظهور، پی گرفته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The duties of women in paving the way for the Appearance; With an emphasis on the thought of Ayatollah Ṣāfi Golpāyegāni

نویسنده [English]

  • Fāṭimah-Zahra Sattār
Master student of Jurisprudence and Fundamentals of Law at the Quran and Hadith University, Qom
چکیده [English]

"The Occultation" is divided into the Minor and Major occultation. At the present time, people are waiting for the appearance of Imam Mahdi. In long-term disappearance, which is known as "the major occultation", there are various topics such as the indicators of the expectant people, the position of the expectant ones, the role of the expectants, the function of the expectants and the duties, which is only discussed at this paper. In terms of gender, the duties of the expectant people are divided into two categories: the duties of the men's society and the duties of the women's society, which is only discussed here. There are three main types of tasks in terms of diversity: tasks for men, tasks for women, and common tasks between expectant men and women. The duties of expectant women are implemented and operationalized with two methods of "self-thinking" and "other-thinking". In the way of self-thinking, first of all, the expectant women undertake self-improvement and personal reforms with the approach of faith, moral, ideological, cultural, etc. In the way of other-thinking and social reforms, with the approach of othering in the form of educating the expectant generation, encouraging men to come to front, and to love Imam Mahdi, and to observe Ḥijāb and chastity, and so on. Undoubtedly, considering that half of the expectant population is made up of women, it is necessary to discuss and analyze the duties of this group during the Major Occultation, with a descriptive and analytic approach. And since the discussion plan must have structural coherence and epistemological order, the format and framework of this discussion is based on the thought of Ayatollah Ṣāfi Golpāyegāni regarding the duties of women in paving the way for the Imam’s appearance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • duties of expectant people
  • duties of women
  • the major occultation
  • Self-thinking
  • Other-thinking
  • Safi Golpayegani